Tipy na výlety

19. 7. 2018

Papírna v Hamru na Jezeře

Papírna v Hamru na Jezeře

Papírna v Hamru na Jezeře byla založena mimoňským papírníkem Petrem Ossendorfem v roce 1655. Dochovaná stavba pochází z 80. let 17. století a byla výrazně upravena ve dvacátých letech 19. století, což dokazuje i datace na vstupním portálu jižního průčelí 1826. Ačkoli je dle soupisu vodních děl v obci Břevniště k roku 1873 papírna zmíněna bez provozu, byla pravděpodobně již ve třetí čtvrtině 19. století v objektu zřízena strojní výroba lepenky fungující až do roku 1945, neboť již v roce 1870 odebírala lepenku továrna na výrobky z lakované lepenky v Rychnově nad Nisou. V roce 1894 a 1920 došlo k výrazné modernizaci zařízení, což dokládají torza vybavení, která se v papírně dochovala. K velké degradaci objektu došlo především po 2. světové válce a zejména v osmdesátých letech. V objektu byly skladovací prostory pro Uranové doly Hamr. V období kolem r. 1967 zanikla hospodářská stavba – špýchar jižně od papírny a objekt papírny byl určen k demolici a dodnes je ve výpisu z listu vlastnictví veden jako zbořeniště. Od r. 1986 tehdejší vlastník Uranové doly Hamr žádal o upuštění od památkové ochrany. Vybavení mělo být převezeno do Papírenského muzea ve Velkých Losinách. Od roku 1996 je v majetku současných vlastníků, kteří provádějí postupnou obnovu. Současný majitel Rudolf Krejčí na obnově papírny pracuje již přes 20 let. Došlo ke statickému zajištění nejvíce poškozených zděných konstrukcí včetně kleneb, opravy hrázdění v patře, nový západní štít, oprava východní štítu, střecha, část nových oken atd. V roce 2017 na objektu probíhala obnova všech vnějších stěn s ohledem na dodržení technologie a barevnosti fasády. Za tuto obnovu pláště papírny dostal p. Krejčí ocenění Památka roku 2017 Libereckého kraje. Bývalá papírna, resp. vodní dílo se nachází na řece Ploučnici v místní části Útěchovice (severovýchodně od Hamru). Z Ploučnice směřuje náhon na Papírenský rybník (označovaný též jako Papírník) a pod jeho hrází, západně od rybníka, se nachází papírna. Vlastní objekt papírny je založen ve svahu, při místní komunikaci, která kolem budovy prochází. Dům je postaven na obdélném půdorysu a má okapovou orientaci směrem k náhonu (severním průčelím). V úrovni přízemí je jihovýchodní nároží stavby výrazně okosené; k okosení je přisazen kamenný odrazník. Budova je třípodlažní s částečně zapuštěným suterénem (jižní průčelí je díky stoupajícímu terénu dvoupodlažní). Suterén se nachází takřka pod celým půdorysem stavby. Obvodové zdi domu jsou postavené z lomového zdiva na maltu; místy byly použity pálené cihly a v nárožích pravidelnější opracované kvádry. Třetí podlaží je hrázděné s cihelnými výplněmi na maltu. Dům bývalé papírny je hodnotný nejen svým historickým konstrukčním a dispozičním uspořádáním, ale i značnou mírou autenticity (historické věrohodnosti), v níž se dodnes dochoval. Památková hodnota stavby je dále navýšena i dochováním množství stavebních detailů a doplňků jako jsou kamenná ostění (resp. portály), torza historických okenních a dveřních výplní (zejména obložky). Veškeré tyto detaily svojí hmotnou podstatou dokládají konstrukční postupy, resp. řemeslný um a estetické cítění našich předků, a zároveň svojí přítomností zvyšují integritu (celistvost) a autenticitu stavby. Navíc je objekt ojedinělým dokladem barokní papírny a patří tak mezi nejvýznamnější technické památky v Čechách.

zpět na seznam

Zpracovávám...