Kalendář akcí

03. 06. 2017 07:30 Za historií kutnohorského dolování

Mineralogická expedice

Odjezd: 3. června v sobotu 7.30 od Muzea Českého ráje v Turnově

Návrat: v pozdně odpoledních až večerních hodinách zpět k muzeu Českého ráje v Turnově

Finanční náklady: mikrobus: 300 Kč/osoba; štola sv. Jiří, vstupné: 70 Kč, snížené vstupné: 40 Kč; Chrám sv. Barbory, vstupné: 60 Kč.

Vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (dle počasí, možnost ušpinění), svačina a pití na celý den (na oběd nepůjdeme), kdo má kladivo a majzlík, batůžek a noviny na vzorky, dobrá nálada

V Kutné Hoře navštívíme středověkou štolu sv. Jiří na Oselském pásmu, která je součástí báňsko-historické expozice Českého muzea stříbra. Štola byla objevena v r. 1967 při hydrogeologickém průzkumu a délka její zpřístupněné části je cca 280 m. Chodby ve štole jsou poměrně úzké – vysekané želízkem a mlátkem. Ve městě ještě navštívíme chrám sv. Barbory, klenot pozdní gotiky, který je spolu s dalšími památkami Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Nádhera této stavby dodnes svědčí o slávě a bohatství stříbrné Kutné Hory i o hluboké zbožnosti svých tvůrců.

Poté přejedeme do údolí Vrchlice, kde navštívíme hned několik lokalit. V bývalém lomu Práchovna byla v srpnu 2014 otevřena nová venkovní geologická expozice. S využitím bloků ukázkových typů hornin z Kutnohorska, Kolínska a Chrudimska a tematicky členěných panelů je pro návštěvníky připraveno setkání s geologickou podstatou širšího okolí Kutné Hory. V samotném údolí navštívíme struskové haldy, které byly ukládány v bezprostřední blízkosti stříbrné huti. Hutě v údolí Vrchlice byly v činnosti od 15. století do konce 18. století. Přes částečnou aplanaci jsou haldy, obsahující odhadem kolem 400 tisíc tun strusek, svědectvím o obrovském rozsahu středověké hutnické činnosti.

Ke klasickým v minulosti bohatým kutnohorským lokalitám patřil lom před Vrbovým mlýnem nacházející se v sousedství struskových hald. Na trhlinách zdejších rul zkusíme objevit minerály alpských žil, především drobné krystaly anatasu, doprovázené vzácnějším brookitem. Ve vlastním údolí Vrchlice se nalézá poměrně značné množství, zejména průzkumných štol. My zavítáme na haldy u štoly sv. Antonína Paduánského, které dnes patří mezi nejvýznamnější mineralogické lokality kutnohorského revíru. Práce sledovaly žílu s vysokým obsahem antimonových a stříbrných rud. Ve štole i na jejím odvalu se můžeme seznámit nejen s typickými žilnými minerály, ale při troše štěstí objevíme i vzácnější stříbrné rudy. Poté přejedeme do severní části revíru (Kaňk), kde navštívíme areál bývalého závodu RD Kutná Hora. Zde se nachází důl Turkaňk, z kterého se čerpají důlní vody upravované ve vybudované čističce na uživatelskou kvalitu. Pod závodem navštívíme ještě velkou propadlinu, která vznikla propadnutím dobývek v roce 1969.  Ve východní stěně propadliny se nacházejí chodbičky starého dolu o délce cca 100 m, které náleží k nejstarší fázi kutnohorského dolování.

Exkurzi završíme v obci Kaňk, kde navštívíme staré haldy po těžbě kyzových rud, které jsou zajímavé výskytem vzácných minerálů arsenu. Poslední dva roky vzbuzují haldy na Kaňku mnoho diskusí, protože u nich dochází k odkrývání půdy ať již erozí či cíleným rozhrabáváním sběrateli. Doufejme, že díky včasnému zákroku odborníků nedojde k úplnému rozvezení hald, jak bylo prve zamýšleno.

Zpracovávám...